een uitsnede uit een kaart van het
Hoogheemraadschap Rijnland uit 1687

(klik op de kaartjes!)


Een uitsnede van Blad 25A
(Nederlandse Topografische Dienst, 1961).

Vele personen in deze genealogie zijn geboren en getogen in Spaarnwoude in het centrum van de "Verenigde Binnenpolder". Deze bestaat uit verschillende veenpolders, waarvan de eerste reeds in de elfde eeuw werden ontgonnen. Spaarndam lag toen nog aan het IJ, de Houtrakpolder en de IJpolders waren uiteraard nog niet bedijkt (zie de eerste kaart). De Hoge Spaarndammerdijk was toen nog zeedijk en beschermde tegen het IJ-water. In 1421 bij de St. Elisabethsvloed bezweek de dijk. Men besloot de dijk vanaf de Braak bij de Uiterdijken recht naar Spaarndam te leggen en het land ten Noorden daarvan onbedijkt te laten.

In Spaarnwoude staat een kerk sinds 1040, aanvankelijk een dochterkapel van Velsen, later een zelfstandige parochiekerk. De Kerk staat op de top van een strandwal in het omringende veen. Deze strandwallen waren vanouds reeds uitermate geschikt op huizen op te bouwen. De Kerkweg volgt zo'n strandwal, daarlangs liggen ook de oudste boederijen.

Eveneens heel oud is de "Regtbank" van de "Banne van Spaarnwoude", deze registreerde nalatenschappen en verkopen van onroerende zaken en behandelde kleinere civiele en strafrechtelijke zaken.